HappiAffiliate.com chỉ định một cookie cho tất cả các đại lý liên quan đến trang web HappiAffiliate.com, nhưng những cookie này chỉ được chỉ định khi người dùng tham gia vào chương trình. Theo dõi một đại lý được thực hiện bởi ID đại lý có trong liên kết của bạn và ID người dùng được gắn với người dùng khi truy cập vào trang web. Khi truy cập vào trang web HappiAffiliate.com sử dụng liên kết chuyển hướng của bạn, user được cấp phát một User ID (thường có dạng tương tự như: id =?). User ID này được liên kết với cả ID Đai lý của bạn và cookie được lưu vào máy tính của user khi tham gia chương trình. Sau khi đăng ký, ID đại lý mới của họ sẽ được liên kết vĩnh viễn với bạn và do đó, bạn sẽ được thanh toán về doanh thu mà họ tạo ra, miễn là họ là một phần của chương trình.