Không, chúng chỉ có thể được nhìn thấy trong báo cáo chi tiết.