Khi player truy cập trang web và nhấp vào liên kết có ID đại lý của bạn, sau đó đi đến trang web trò chơi của đối tác, ID đại lý của bạn được ghi lại bằng nhấp chuột lên trang web. Một khi khách truy cập đã đăng ký, và ID đại lý của bạn được kết nối với tài khoản đại lý của bạn. Hoa hồng đại lý của bạn được tính theo tổng số tiền thua của người chơi, miễn là họ chơi một trong các sản phẩm của chúng tôi. Nếu họ không đăng ký, và họ trực tiếp vào thẳng một trong những casinos, bạn cũng sẽ có được người chơi đó. Chúng tôi kiểm tra mỗi người truy cập vào casinos từ nguồn truy cập ban đầu của họ, và nếu họ có từ một liên kết đại lý, chúng tôi sẽ kết nối họ với đại lí đó.