Thống kê cho số lần hiển thị và nhấp chuột được trình bày theo thời gian thực. Tất cả dữ liệu khác (Giá trị tiền gửi, Doanh thu net và Thu nhập) được trình bày vào khoảng 13:00 CET mỗi ngày cho số liệu thống kê vào ngày hôm trước.