Khi bạn đã tạo Tài khoản và đăng nhập, bạn sẽ tìm thấy báo cáo và thống kê của mình trong trình đơn bên trái trong Tài khoản của tôi.