Hàng tháng chúng tôi tạo một báo cáo tóm tắt mà bạn sẽ tìm thấy trong Tài khoản của tôi dưới các báo cáo.