HAPPIAFFILIATE.COM
Điều khoản và Điều kiện đại lý
Các định nghĩa
“Hiệp định” có nghĩa là (i) tất cả các điều khoản và điều kiện quy định trong tài liệu này, (ii) các điều khoản và điều kiện của các cấu trúc của Ủy ban áp dụng cho các sản phẩm khác nhau, (iii) Chính sách Bảo mật, và (iv) / Hoặc các hướng dẫn của Công ty và / hoặc trang web HappiAffiliate.com được biết đến với Đại lý.
“Đại lý” có nghĩa là bạn, người hoặc tổ chức, người nộp đơn đăng ký tham gia Chương trình Đại lý.
‘Đơn đăng ký đại lý’ có nghĩa là mẫu đơn được tìm thấy tại https://user.happiaffiliate.com/login.asp theo đó Đơn vị đại lý áp dụng để tham gia Chương trình đại lý.
“Chương trình đại lý” có nghĩa là sự hợp tác giữa Công ty và Chi nhánh, theo đó Chi nhánh sẽ quảng bá trang web HappiStar.com và tạo các đại lý từ (các) trang Web của đại lý tới trang HappiStar.com và do đó được thanh toán hoa hồng như được định nghĩa trong phần này Thỏa thuận tùy thuộc vào lưu lượng truy cập được tạo ra cho trang web HappiStar.com tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và với Cơ cấu Ủy ban Sòng bạc có thể áp dụng.
“(Các) Trang đại lý ” có nghĩa là một hoặc nhiều trang web trên Internet được duy trì và hoạt động bởi Chi nhánh.
“HappiAffiliate.com” có nghĩa là Công ty và bất kỳ công ty nhóm có liên quan chịu trách nhiệm về các hoạt động hoạt động của Website HappiAffiliate.com.
“Website HappiAffiliate.com” có nghĩa là trang web có tên miền “www.HappiAffiliate.com”.
“Ủy ban” có nghĩa là tỷ lệ phần trăm của Doanh thu Net được quy định trong Cơ cấu Ủy ban Sòng bạc.
“Cấu trúc Ủy ban Sòng bạc” có nghĩa là cấu trúc hoa hồng có trong Điều 17 bên dưới hoặc bất kỳ cấu trúc hoa hồng nào cụ thể được Công ty và Chi nhánh thoả thuận rõ ràng.
“Công ty” có nghĩa là HappiAffiliate.com thuộc sở hữu và điều hành bởi Valhalla Entertainment Ltd, một công ty BVI có địa chỉ đăng ký tại Vanterpool Plaza 2nd Floor, Wickhams Cay I, Roadtown, Tortola, Đảo Virgin thuộc Anh. Công ty Số: 1807947.
“Thông tin bí mật” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào có giá trị thương mại hoặc giá trị thiết yếu cho bất kỳ Bên nào, chẳng hạn như báo cáo tài chính và điều kiện, bí mật thương mại, bí quyết, giá cả, thông tin kinh doanh, sản phẩm, chiến lược, cơ sở dữ liệu, Khách hàng, khách hàng khác và người dùng của Website HappiAffiliate.com, công nghệ, kế hoạch tiếp thị và cách thức hoạt động.
“Quyền sở hữu trí tuệ” có nghĩa là bất kỳ bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, sáng chế, tên miền, nhãn hiệu, tên doanh nghiệp, thương hiệu tiện ích, quyền về phần mềm máy tính, mã nguồn, quyền trong cơ sở dữ liệu và bí quyết, , Đăng ký các quyền trên và / hoặc các quyền khác có tính chất nêu trên.
“Liên kết ” có nghĩa là các siêu liên kết Internet từ (các) Trang Web đại lý tới Website HappiStar.com.
“Doanh thu Net” có nghĩa là liên quan đến sòng bạc: tất cả tiền nhận được từ HappiStar.com từ Khách hàng Mới liên quan đến hoạt động sòng bạc ít hơn
(a) phí gửi và rút tiền,
(b) tiền thưởng và / hoặc tiền thưởng trung thành,
(c) chi phí gian lận,
(d) phí-sau,
(e) trả lại cổ phần,
(f) thuế chơi game,
(g) đóng góp của jackpot; Và
Để tránh nghi ngờ, tất cả các khoản tiền đề cập ở trên chỉ là số tiền liên quan được tạo ra từ Khách Hàng Mới được giới thiệu đến trang web HappiStar.com bởi (các) Trang đại lý.
“Khách hàng Mới” có nghĩa là khách hàng mới lần đầu tiên của Công ty:
Đã tạo ra một tài khoản chơi mới của HappiStar.com, đăng ký trực tiếp sau khi được giới thiệu từ Website đại lý đến Website HappiStar.com; Đã thực hiện một khoản tiền gửi lần đầu tiên với số tiền tối thiểu có thể được áp dụng tại Website HappiStar.com trong tài khoản Cá cược Website HappiStar.com phù hợp với các điều khoản và điều kiện áp dụng của Website HappiStar.com nhưng không bao gồm Chi nhánh, nhân viên, Thân nhân và / hoặc bạn bè; Và chưa có trong cơ sở dữ liệu khách hàng của HappiStar.com (nơi khách hàng đã đóng tài khoản của người chơi HappiStar.com và đã mở một tài khoản mới qua Chi nhánh, điều kiện đó sẽ không được thỏa mãn).
“Các bên” có nghĩa là Công ty và Chi nhánh (mỗi Bên “).
“Chính sách Bảo mật” có nghĩa là chính sách bảo mật của HappiAffiliate.com, có thể được tìm thấy bằng cách nhấp vào đại lý có tên “Điều khoản & Điều kiện” ở chân trang của HappiAffiliate.com.
1. Giới thiệu
1.1 Công ty chịu trách nhiệm về các dịch vụ tiếp thị của các hoạt động chơi game trực tuyến được cung cấp thông qua trang web HappiAffiliate.com.
1.2 Đơn vị đại lý duy trì và điều hành (các) Trang Web Chi nhánh.
1.3 Hiệp định này đưa ra các điều khoản và điều kiện chung của Chương trình đại lý và được ký kết giữa Công ty và Chi nhánh.
1.4 Bằng cách hoàn thành và chấp nhận Đơn đại lý, Chi nhánh chấp nhận và đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng.
1.5 Thỏa thuận này sẽ ràng buộc với Đại lý khi Đơn Thành Viên đã được đệ trình nhưng không bắt buộc hoặc có hiệu lực liên quan đến Công ty cho đến khi Công ty chấp nhận Đơn đại lý.
2. Chấp nhận của Đại lý
Công ty sẽ đánh giá Đơn đăng ký đại lý được đệ trình và sẽ thông báo cho đại lý bằng văn bản (qua email) về việc Đơn đại lý được chấp nhận hay không. Công ty có quyền từ chối bất kỳ đăng ký nào theo quyết định riêng của mình.
3. Điều kiện Đạt tiêu chuẩn
Đại lý này đại diện và bảo đảm rằng:
(a) nó có và sẽ giữ lại trong suốt thời hạn của Thỏa thuận này, quyền sở hữu và quyền tham gia vào Thỏa thuận này, để cấp các quyền và thực hiện tất cả các nghĩa vụ của nó trong Hợp đồng này;
(b) nó đã thu được và sẽ duy trì hiệu lực tất cả các đăng ký cần thiết, ủy quyền, đồng ý và giấy phép cần thiết để thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này; Và
(c) hiểu đầy đủ và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.
4. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Công ty
4.1 Khi kết luận của Hợp đồng, một mã theo dõi người chơi duy nhất được chỉ định cho đại lý, và đại lý được tích hợp trong nền tảng kỹ thuật của Website HappiStar.com. Bằng phương thức mã theo dõi người chơi Khách hàng mới mua lại thông qua Liên kết (Link) trên trang web Affiliate và các cược đặt trong các phiên họp đó được đăng ký và / hoặc có thể được theo dõi.
4.2 Công ty sẽ cung cấp cho đại lý với tất cả các thông tin và tài liệu tiếp thị cần thiết cho việc thực hiện Liên kết.
4.3 Công ty sẽ quản lý doanh thu được tạo ra thông qua Liên kết, ghi lại doanh thu net và tổng số tiền hoa hồng thu được qua đại lý, cung cấp cho đại lý với số liệu thống kê hoa hồng và xử lý mọi dịch vụ khách hàng liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Mã nhận dạng theo dõi duy nhất sẽ được gán cho tất cả Khách hàng Mới.
4.4 Công ty sẽ thanh toán chi phí cho đại lý theo khoản tiền bồi thường tùy thuộc vào lưu lượng truy cập được tạo ra theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.
5. Quyền của Công ty từ chối hoặc đóng tài khoản và người nộp đơn
5.1 Công ty có thể từ chối bất kỳ Khách Hàng Mới hoặc đóng tài khoản Khách hàng mới nếu nó độc nhất ý kiến ​​của Công ty là cần thiết để tuân thủ chính sách của HappiStar.com và / hoặc để bảo vệ lợi ích của HappiAffiliate.com.
5.2 Công ty có thể từ chối bất kỳ đại lý đơn và / hoặc có thể đóng tài khoản bất kỳ của Affiliate nếu nó theo ý kiến ​​riêng của Công ty là cần thiết để phù hợp với chính sách HappiStar.com và / hoặc để bảo vệ lợi ích của HappiStar.com. Nếu đại lý vi phạm Thỏa thuận này, Công ty có thể bên cạnh việc đóng tài khoản của đại lý thực hiện bất kỳ các bước khác theo luật để bảo vệ lợi ích của nó.
6. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Đại lý
6.1 Đại lý bảo đảm và cam kết:
(a) sử dụng những nỗ lực tốt nhất để quảng cáo, quảng bá trang web HappiStar.com một cách rộng rãi nhất có thể nhằm tối đa hóa lợi ích cho các Bên và tuân thủ các nguyên tắc của Công ty khi có thể được chuyển tiếp Theo thời gian và / hoặc truy cập trực tuyến;
(b) đưa ra thị trường và giới thiệu những người chơi tiềm năng tới trang web HappiStar.com với rủi ro, giá và chi phí của nó.Đại lý sẽ tự chịu trách nhiệm về việc phân phối, nội dung, tính hợp pháp và cách cư xử của các hoạt động tiếp thị của mình. Tất cả các hoạt động tiếp thị của Affiliate phải là chuyên nghiệp, hợp lệ và hợp pháp theo luật pháp và các quy định hiện hành và phù hợp với Hiệp định này;
(c) chỉ sử dụng liên kết được cung cấp trong phạm vi Chương trình đại lý; Và
(d) chịu trách nhiệm về sự phát triển, hoạt động, và duy trì (các) trang web của Đại lý cũng như cho tất cả các tài liệu xuất hiện trên (các) Trang Web đại lý.
6.2 Đại lý cam kết, đại diện và bảo đảm rằng:
(a) nó sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào, và (các) Trang Web của Thành viên không làm gì và cũng không chứa bất kỳ tài liệu nào phỉ báng, phân biệt, khiêu dâm, bất hợp pháp hoặc không phù hợp hoặc có chứa tình dục khiêu dâm, khiêu dâm hoặc đồ hoạ nguyên vật liệu;
(b) nó sẽ không nhắm mục tiêu đến bất kỳ người nào dưới độ tuổi cờ bạc hợp pháp, ví dụ như không cung cấp cơ sở cho hoạt động cờ bạc nhằm mục đích kháng cáo đặc biệt cho trẻ em và thanh thiếu niên;
(c) nó sẽ không nhắm mục tiêu bất kỳ thẩm quyền nào khi cờ bạc và quảng cáo đó là bất hợp pháp;
(d) Công ty thừa nhận cam kết liên tục của Công ty về phòng ngừa nghiện cờ bạc và Đại lý sẽ hợp tác với Công ty để chủ động giảm nghiện cờ bạc, ví dụ như đặt liên kết được cung cấp bởi Công ty trên (các) Trang Web Affiliate Trực tiếp giao thông đến các trang web có liên quan đến kinh doanh phòng chống nghiện cờ bạc;
(e) rằng nó sẽ không tạo ra lưu lượng truy cập đến Website HappiAffiliate.com bởi hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận, đặc biệt nhưng không giới hạn bởi:
(i) gửi spam;
(ii) đăng ký như một người chơi hoặc đặt cọc trực tiếp hoặc gián tiếp vào bất kỳ tài khoản người chơi nào thông qua người theo dõi của mình để sử dụng cá nhân và / hoặc sử dụng người thân, bạn bè, nhân viên hoặc bên thứ ba khác hoặc bằng bất kỳ cách nào khác Cố gắng tăng khoản tiền hoa hồng phải trả một cách giả tạo hoặc để lừa đảo HappiAffiliate.com. Vi phạm quy định này sẽ bị coi là gian lận;

(iii) nó sẽ không hiển thị Website của Affiliate theo cách mà nó có thể gây ra bất kỳ rủi ro nhầm lẫn với Website HappiStar.com và / hoặc Công ty hoặc chuyển tải ấn tượng rằng (các) trang web Affiliate (s) là một phần Hoặc có nguồn gốc hoàn toàn với / từ trang web HappiStar.com và / hoặc Công ty.
(f) tùy thuộc vào tài liệu tiếp thị do Công ty chuyển và / hoặc cung cấp trực tuyến thông qua trang web www.HappiAffiliate.com, đại lý không được sử dụng “HappiAffiliate.com” hoặc các điều khoản, nhãn hiệu và các Quyền Sở hữu Trí tuệ khác Của Công ty hoặc các công ty thành viên của Tập đoàn trừ khi Công ty đồng ý bằng văn bản.
6.3 Công ty có quyền đóng băng tài khoản Đại lý và / hoặc khấu trừ tiền từ Đại lý nếu bất kỳ được coi là đã được chuyển qua các phương tiện gian lận hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng. 7. Thanh toán
7.1 Công ty đồng ý thanh toán Chi nhánh Ủy ban. Ủy ban sẽ được coi là bao gồm thuế giá trị gia tăng hoặc bất kỳ khoản thuế áp dụng nào khác. Chi nhánh sẽ được quyền nhận Ủy ban độc quyền đối với Khách hàng Mới.
7.2 Ủy ban được tính vào cuối mỗi tháng và các khoản thanh toán sẽ được thực hiện trước ngày 15 của tháng tiếp theo với điều kiện số tiền phải trả vượt quá 100 đô la Mỹ hoặc số tiền cao hơn được Chi nhánh Lựa chọn trong các thiết lập của tài khoản đại lý (“Ngưỡng tối thiểu”). Nếu số dư đến hạn thấp hơn Mức Tối Thiểu Tối Thiểu, sẽ được tích lũy và chuyển sang tháng tiếp theo và sẽ được thanh toán khi Tổng Khoản Tổng cộng vượt quá Ngưỡng Tối Thiểu.
7.3 Thanh toán hoa hồng sẽ được thực hiện theo phương thức thanh toán do đại lý Lựa chọn trong Đơn đăng ký đại lý. Nếu có sai sót trong tính toán của Ủy ban, Công ty có quyền điều chỉnh tính toán này vào bất kỳ lúc nào và sẽ thanh toán ngay cho khoản thanh toán thiếu hoặc đòi lại khoản tiền trả cho đại lý.
7.4 Sự chấp nhận của đại lý về việc thanh toán của Ủy Ban sẽ được coi là một khoản thanh toán đầy đủ và cuối cùng số dư phải trả cho kỳ hạn tương ứng.
7.5 Nếu đại lý không đồng ý với số dư phải thu như đã báo cáo, Công ty sẽ thông báo cho Công ty trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày thanh toán và nêu rõ lý do không đồng ý. Việc không thông báo cho Công ty trong thời hạn quy định sẽ được coi là một sự thừa nhận không thể huỷ ngang về số dư phải thu trong thời gian được chỉ định.
7.6 Công ty có thể tùy ý quyết định thanh toán bất kỳ số dư nào cho đại lý trong thời gian tối đa là một trăm tám mươi (180) ngày nếu Công ty cần điều tra và xác minh rằng các giao dịch liên quan phù hợp với các quy định của Hiệp định.
7.7 Khoản thanh toán sẽ không đến hạn nếu Công ty có lý do để tin rằng lưu lượng truy cập do đại lý tạo ra là bất hợp pháp hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Hiệp định.
7.8 Đại lý đồng ý trả lại tất cả các khoản hoa hồng nhận được dựa trên các giao dịch giả mạo hoặc giả mạo và bồi thường cho Công ty về tất cả các chi phí và tổn thất phát sinh liên quan đến các giao dịch đó (bao gồm, nhưng không giới hạn, phí pháp lý và chi phí).
7.9 Công ty có quyền thiết lập các giới hạn cho một mức hoạt động tối thiểu trên tài khoản của Affiliate. Mức độ hoạt động tối thiểu như vậy sẽ được xem xét liên tục và Công ty có quyền chấm dứt bất kỳ thỏa thuận nào không đạt đến giới hạn. Giới hạn này sẽ không cao bất hợp lý và cơ bản phản ánh ý định tránh các tài khoản mà doanh thu không bao gồm chi phí nội bộ của Công ty để duy trì tài khoản và thủ tục thanh toán.
7.10 Đại lý sẽ có trách nhiệm duy nhất thanh toán bất kỳ khoản thuế, phí, lệ phí và bất kỳ khoản tiền nào khác phải trả hoặc phải thanh toán ở trong nước và ở nước ngoài (nếu có) cho bất kỳ cơ quan thuế, bộ phận hoặc cơ quan có thẩm quyền khác do kết quả của Bồi thường được tạo ra theo Thỏa thuận này. Công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản tiền nào chưa thanh toán nhưng được phát hiện bởi Đại lý và Đại lyd sẽ bồi thường Công ty về vấn đề đó.
8. Các trang web đại lý và Liên kết
8.1 Đại lý xác nhận rõ ràng và đồng ý rằng việc sử dụng Internet và Chương trình đại lý chịu rủi ro riêng của Đại lý. Công ty không bảo đảm liên quan đến khả năng tiếp cận của Website HappiStar.com tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào hoặc bất kỳ địa điểm cụ thể nào. Công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý với Đại lý hoặc bất kỳ người nào khác về bất kỳ sai sót, sai sót, thiếu sót nào về tổn thất, thiệt hại hoặc thiệt hại gây ra toàn bộ hoặc một phần do thất bại, chậm trễ hoặc gián đoạn, Website HappiAffiliate.com hoặc Chương trình đại lý.
8.2 Trong suốt thời hạn của Thỏa thuận này, các Liên kết sẽ được hiển thị rõ ràng trên (các) Trang đại lý theo những gì được thỏa thuận giữa Công ty và Đại lý.
8.3 Công ty có quyền theo dõi Website đại lý để đảm bảo sự tuân thủ của các đại lý đối với các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này và Đại lý sẽ cung cấp cho Công ty tất cả các dữ liệu được yêu cầu hợp lý để thực hiện việc giám sát đó.
8.4 Đại lý sẽ không đăng ký hoặc mua tên miền, từ khoá, điều kiện tìm kiếm hoặc các định danh khác để sử dụng trong các dịch vụ quảng cáo hoặc tìm kiếm hoặc giới thiệu tương tự hoặc giống với nhãn hiệu của Công ty và các công ty thành viên của nhóm hoặc bao gồm từ “HappiAffiliate”. Com “và” HappiStar.com “hoặc các biến thể của chúng.
8.5. Chi nhánh sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây ra bất kỳ sự nhầm lẫn về mối quan hệ của Công ty hoặc HappiStar.com với Website của Affiliate và (các) đại lý.
8.6 Tất cả các đại lý phải tuân thủ Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Maltese (theo thời gian áp dụng), Các Quy định về Riêng tư và Truyền thông Điện tử 2003 (EC Directive) và các quy định tương tự khác. Ví dụ: Đại lý sẽ luôn thông báo cho người dùng rằng công nghệ theo dõi sẽ được cài đặt trên ổ cứng của người dùng khi người dùng nhấp vào Liên kết và cung cấp cho người dùng một tùy chọn để từ chối cài đặt đó.
9. Chấm dứt
9.1 Thỏa thuận này có thể được chấm dứt bởi một trong hai bên bằng cách thông báo bằng văn bản (bằng email) 30 ngày với bên kia, với điều kiện là Thỏa thuận này sẽ được chấm dứt tự động trong trường hợp HappiAffiliate.com không cho phép cung cấp dịch vụ chơi game trực tuyến Cho khách hàng thông qua trang web HappiAffiliate.com.
9.2 Các bên thống nhất đồng ý rằng khi chấm dứt Hợp đồng này:
(a) đại lý phải loại bỏ tất cả các tham chiếu đến trang web HappiAffiliate.com từ (các) Trang Web đại lý và các truyền thông, bất kể thông tin liên lạc là thương mại hay cách khác;
(b) tất cả các quyền được cấp cho đại lý theo Thỏa thuận này sẽ chấm dứt ngay và đại lý sẽ ngừng sử dụng bất kỳ và tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng và các tên gọi khác được giao cho Công ty và Website HappiAffiliate.com;
(c) Đại lý sẽ chỉ được hưởng Ủy hội đó là kiếm được nhưng chưa thanh toán vào ngày chấm dứt hiệu lực của Hợp đồng này; Tuy nhiên với điều kiện là Công ty có thể giữ lại khoản thanh toán cuối cùng của Đại lý trong một thời gian hợp lý để đảm bảo rằng số tiền chính xác được thanh toán.Đại lý sẽ không đủ điều kiện để kiếm được hoặc nhận Tiền hoa hồng sau ngày chấm dứt có hiệu lực;
(d) Nếu Công ty chấm dứt Hợp đồng này do vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này của Công ty, Công ty sẽ được giữ lại các khoản hoa hồng thu được nhưng chưa thanh toán của Đại lý tại thời điểm chấm dứt như là đối tượng bảo lãnh phát sinh từ Vi phạm đó;
(e) Đại lý phải trả lại cho Công ty bất kỳ và tất cả các Thông tin Bí mật (và tất cả các bản sao và dẫn xuất của nó) trong việc sở hữu và kiểm soát của Công ty; Và
(f) Đại lý sẽ giải phóng Công ty khỏi mọi nghĩa vụ và trách nhiệm xảy ra hoặc phát sinh sau ngày chấm dứt hợp đồng, ngoại trừ các nghĩa vụ mà theo bản chất của chúng được thiết kế để tồn tại. Việc chấm dứt sẽ không làm giảm đại lý khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào của Thỏa thuận này xảy ra trước khi chấm dứt và / hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào liên quan đến Thông tin Bí mật ngay cả khi vi phạm phát sinh tại thời điểm sau khi chấm dứt hợp đồng này Hợp đồng.
10. Trách nhiệm và Bồi thường
10.1 Công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm (trong hợp đồng, vi phạm, vi phạm nghĩa vụ pháp lý hoặc bằng bất cứ cách nào khác) đối với:
(a) bất kỳ tổn thất kinh tế, bao gồm nhưng không giới hạn, mất lợi nhuận, doanh thu, kinh doanh, hợp đồng hoặc dự kiến ​​tiết kiệm);
(b) bất kỳ tổn thất gián tiếp hoặc do hậu quả; hoặc là
(c) bất kỳ mất mát thiện chí hoặc danh tiếng.
10.2 Đại lý đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Công ty và các công ty thành viên / công ty con, người kế nhiệm, cán bộ, nhân viên, đại lý, giám đốc, cổ đông và luật sư, tự do và vô hại đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại và trách nhiệm pháp lý, Phí chuyên gia, liên quan đến hoặc phát sinh từ:
a) bất kỳ vi phạm nào về đại diện, bảo đảm hoặc nghĩa vụ của Đại lý theo Thỏa thuận này;
b) Sử dụng (hoặc sử dụng sai) các đại lý của Công ty đại lý và các Quyền Sở hữu trí tuệ của Công ty và / hoặc các Công ty thuộc Tập đoàn;
c) tất cả các hành vi và các hoạt động xảy ra dưới ID người dùng và mật khẩu của Affiliate;
d) bất kỳ tài liệu mang tính phỉ báng hoặc bất hợp pháp nào có trên Website của Chi nhánh hoặc Thông tin và Dữ liệu của Chi nhánh;
e) bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào cho rằng (các) Trang đại lý hoặc Thông tin và Dữ liệu của đại lý vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của bên thứ ba hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc công khai của bất kỳ bên thứ ba;
f) bên thứ ba truy cập hoặc sử dụng (các) trang web của đại lý hoặc thông tin và dữ liệu của đại lý;
g) bất kỳ yêu cầu bồi thường nào liên quan đến (các) Trang đại lý hoặc Liên kết; Và
h) bất kỳ vi phạm nào đối với Thỏa thuận này hoặc bất kỳ luật hiện hành nào.
10.3 Công ty và các công ty thành viên của nhóm có quyền tham gia, với chi phí riêng, để bảo vệ bất kỳ vấn đề hoặc yêu cầu bồi thường liên quan đến những điều trên.
11. Bảo mật
11.1 Tất cả Thông tin Bảo mật sẽ được xử lý bảo mật không được sử dụng cho các mục đích thương mại hoặc các mục đích khác hoặc chia sẻ cho bất kỳ người nào hoặc bên thứ ba không trực tiếp hoặc gián tiếp mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản và bằng văn bản của Công ty.
11.2 Đại lý sẽ không sử dụng Thông tin Bí mật cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này.
11.3 Điều khoản 11 này sẽ tiếp tục chấm dứt Hợp đồng này.
12. Sở hữu trí tuệ
12.1 Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ cấp cho bất kỳ bên nào bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc sở thích nào đối với Quyền sở hữu trí tuệ của Bên kia. Để tránh nghi ngờ, không có điều khoản nào trong Thỏa thuận này sẽ tạo thành bất kỳ giấy phép, chuyển nhượng, chuyển giao hoặc bất kỳ quyền nào khác đối với bất kỳ Quyền Sở hữu trí tuệ nào.
12.2 Tất cả các Quyền Sở hữu Trí tuệ được tạo ra và / hoặc có nguồn gốc từ Hợp đồng này (bao gồm, nhưng không giới hạn, các tài liệu quảng cáo, cơ sở dữ liệu và dữ liệu cá nhân) sẽ và trở thành tài sản duy nhất của Công ty mà không có bất kỳ quyền nào đối với Chi nhánh.
12.3 Không một lần nào trong hoặc sau thời hạn của Hợp đồng này một Bên sẽ cố gắng, thách thức, hỗ trợ hoặc cho phép người khác thách thức hoặc đăng ký hoặc cố gắng đăng ký quyền sở hữu trí tuệ hoặc bất kỳ quyền nào tương tự như các Quyền Sở hữu Trí tuệ của Bên kia hoặc Của bất kỳ công ty nhóm nào của Bên kia.
13. Mối quan hệ giữa các bên
13.1 Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này, cũng như bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi bất kỳ bên nào của thỏa thuận này, sẽ được coi là tạo thành một trong hai bên (hoặc nhân viên của bên đó, đại lý hoặc đại diện của bên đó) dưới dạng nhân viên, đại lý hoặc người đại diện hợp pháp của bên kia , Hoặc để tạo ra bất kỳ mối quan hệ đối tác, liên doanh, hiệp hội hoặc cung cấp nào giữa các bên, cũng như không trao cho một trong hai bên bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc thẩm quyền rõ ràng hoặc ngụ ý nào để tham gia bất kỳ thỏa thuận, cam kết hoặc áp đặt bất kỳ nghĩa vụ nào Bữa tiệc khác.
14. Các loại khác
14.1 Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt giữa ý nghĩa của bản tiếng Anh của bản Thỏa thuận này và bất kỳ bản dịch không phải tiếng Anh nào của Thỏa thuận này, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.
14.2 Nếu một trong các điều khoản hợp đồng trong Thỏa thuận này là hoặc trở nên không có hiệu lực hoặc không thể thi hành được, điều khoản đó sẽ được thay thế bằng một thỏa thuận sẽ đến càng gần mục đích thương mại của điều khoản vô hiệu. Tất cả các điều khoản khác của Thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực.
14.3 Không có sự miễn trừ nào liên quan đến Hợp đồng này sẽ được ngụ ý từ hành vi hoặc không thực hiện bất kỳ quyền nào và tất cả các miễn trừ phải bằng văn bản để có hiệu lực.
14.4 Bất kỳ thông báo nào được đưa ra hoặc được thực hiện theo Hợp đồng này cho Công ty sẽ được gửi qua email và đánh dấu cho sự chú ý của Giám đốc Đại lý của Website HappiAffiliate.com trừ khi được Công ty thông báo. Công ty sẽ gửi tất cả các thông báo qua email đến địa chỉ email do Đại lý cung cấp trong Đơn đại lý.
14.5 Đại lý không được chuyển nhượng Thỏa thuận này hoặc bất kỳ quyền nào dưới đây dưới hình thức pháp luật hoặc theo cách khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty. Công ty có thể chuyển nhượng Thỏa thuận này và tất cả các quyền của mình dưới đây cho bất kỳ công ty nhóm hoặc bên thứ ba nào.
14.6 Việc Công ty không thực hiện việc tuân thủ của Affiliate đối với tất cả các điều khoản nêu trong Thỏa thuận sẽ không được hiểu là tạo ra sự khước từ quyền thực thi quyền đó.
14.7 Công ty và Đại lý sẽ hợp tác chặt chẽ vào mọi lúc vì lợi ích của việc làm cho Chương trình đại lý hợp tác thành công.
14.8 Không bên nào chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này nếu sự chậm trễ hoặc thất bại phát sinh từ một nguyên nhân vượt quá sự kiểm soát hợp lý của nó, bao gồm nhưng không giới hạn đối với tranh chấp lao động, đình công, rối loạn công nghiệp, các hành động khủng bố, lũ lụt, sét, tiện ích hoặc thất bại truyền thông, động đất hoặc các tai nạn khác. Nếu sự kiện đó xảy ra, bên không thực hiện được miễn trừ bất kỳ hoạt động nào bị ngăn chặn bởi sự kiện trong phạm vi bị ngăn chặn với điều kiện nếu sự kiện bất khả kháng tồn tại trong thời gian vượt quá ba mươi (30) ngày sau đó một trong hai bên có thể chấm dứt thỏa thuận này ngay có hiệu lực bằng cách cung cấp một thông báo bằng văn bản.
15. Các sửa đổi đối với thỏa thuận này
15.1 Công ty có quyền, vào bất kỳ thời điểm và theo ý riêng của mình, có hoặc không có thông báo trước cho Chi nhánh, sửa đổi, thay đổi, xóa bỏ hoặc bổ sung bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này. Nếu có thể, thông báo bằng văn bản về việc sửa đổi sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của Công ty đại lý và thông báo đó sẽ được coi là đã được phục vụ sau khi Công ty gửi đi. Sự tham gia liên tục của Đại lý trong Chương trình đại lý sau khi bất kỳ sửa đổi hoặc sửa đổi nào đã được công khai sẽ được coi là sự chấp nhận của Chi nhánh về các điều khoản và điều kiện mới.
16. Luật pháp và các nước có thẩm quyền
Hiệu lực, xây dựng và thực hiện Hợp đồng này và mọi khiếu nại, tranh chấp hoặc vấn đề phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này hoặc tính khả thi của nó sẽ được quản lý và giải thích theo pháp luật của Malta. Mỗi Bên không thể gửi đến Trung tâm Trọng tài Malta, Malta, về bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc vấn đề nào theo hoặc có liên quan đến Thỏa thuận này và / hoặc tính khả thi của nó.
17. Các cấu trúc Hoa hồng
17.1 Cấu trúc hoa hồng Casino được tính trên cơ sở hàng tháng:
Hoa hồng Doanh thu Net hàng tháng Thu nhập của bạn
0,00 đến 10,000,00 15,0% đến 1,500.00
10,001,00 đến 25,000,00 17,5% lên đến 4,375.00
25,001,00 đến 40,000,00 20,0% lên đến 8,000,00
40,001,00 đến 60,000,00 22,5% lên đến 13,500.00
60,001,00 và tăng 27,5% lên đến không giới hạn.